Menu
Košík

Reklamační řád

Reklamační podmínky internetového obchodu www.kamax-shop.cz

1. Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno jen o prodávajícího a které je vlastnictvím kupujícího.
2. V případě pokud vlastnické právo ještě nepřešlo k prodávajícího na kupujícího, kupující si ve smyslu platné legislativy reklamaci vyřídit až po úplné úhradě ve smyslu § 151a a násl. Občanského zákoníku.
3. Pokud kupující je spotřebitel (fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání) na veškerý nabízené zboží je poskytována záruka v trvání 24 měsíců, není-li u zboží uvedeno jinak a postupuje se ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele a Občanského zákoníku. Záruka 24 měsíců platí na veškeré zboží. Pokud kupujícím není spotřebitelem (uvede při nákupu IČO), postupuje se ve smyslu ustanovení Obchodního zákoníku a záruční doba je 1 rok. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího pokud si zboží přebírá kupující osobně v den jeho převzetí.
4. Kupující je povinen reklamaci uplatnit neprodleně u prodávajícího, a to hned po zjištění vady. V případě, že je zásilka neúplná, je nutné nám tuto informaci nahlásit nejpozději do 3 dnů od jejího převzetí a to prostřednictvím kontaktního formuláře. Na pozdější reklamace nebudeme brát zřetel.
5. Nesoulad s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za nesoulad již existující při převzetí věci, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže jinak.
6. Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené následujícím užíváním:
- k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,
- nesprávnym zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodu k použití,
- používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží,
- zanedbaním péče a údržby o zboží,
- poškození zboží nadměrným zatěžováním
- používání zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.
7. Ze odpovědnosti za vady jsou také vyňaty vady, které vznikly při živelné pohromě.
9. Odpovědnost za vady se nevztahuje rovněž i na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nedá se reklamovat.
10. Reklamované zboží je třeba zaslat na naši adresu uvedenou níže avšak ne na dobírku nebo osobně donést na kontaktní adresu. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží a doporučujeme zboží zaslat doporučeně, případně jako pojištěnou zásilku. Ke zboží je třeba připojit kopii dokladu o koupi (fakturu) a doporučujeme přiložit vyplněný Reklamační formulář. Reklamaci je třeba zaslat výhradně písemně (poštou, kurýrní společností) nebo osobně (ne formou e-mailu).
11. Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně.
Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nové.
12. Práva kupujícího při uplatňování reklamace:
- při odstranitelné chybě má kupující právo, aby ta byla odstraněna bezplatně, řádně a včas.
O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající. Kupující může požadovat namísto o opravy vady (opravy) výměnu chybné věci za bezvadnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost chyby.
-při výskytu neodstranitelné chyby, která brání řádnému užívání věci na daný účel, má kupující právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz).
Reklamace se považuje za vyřízenou, pokud skončí reklamační řízení předáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí. Nepoškození zboží, resp. neporušenost obalu (podle pokynů při přebírání zboží) je třeba zkontrolovat při přebírání zboží, jelikož zboží při přepravě se může poškodit, doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si ho v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete že obal je nepoškozený, nebo máte právo převzít zboží od kuriérskej společnosti s výhradami.
Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek, a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoliv měnit i bez předchozího upozornění kupujícího.
Kontakt www.kamax-shop.cz, Daša Kalmanová - KAMAX, Lomnická 279/7, 094 12 Vechec, Slovenská republika
telefon: +421 948 554620, e-mail: kamax@kamax-shop.cz
Produkt momentálně není na skladě. Zadejte svou e-mailovou adresu níže a my vás budeme informovat, jakmile bude produkt dostupný.
Emailová adresa